Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

European Social Fund in Ireland 2014-2020 Cláir Chistí Eorpacha Struchtúrtha agus Infheistíochta na hÉireann 2014-2020 AN tAONTAS EORPACH Ag infheistiú I do Dhán Ciste Sósialta na hEorpa

CSE An Clár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim (PEIL) 2014-2020

PEIL 2014-2020

Is é an Clár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim, nó PEIL go gairid, an t-aon chlár CSE in Éirinn don tréimhse 2014 go 2020. Thug An Coimisiún Eorpach faomhadh go foirmiúil do i mí Feabhra 2015 agus seoladh é i mí Aibreáin na bliana sin. Tá infheistíocht iomlán €1.157 billiún ag an gClár; os cionn €544 milliún ón CSE agus ó Rialtas na hÉireann araon agus leithdháileadh speisialta díreach os cionn €68 milliún ó Thionscnamh Fostaíochta don Óige an AE.

 

Lafayette7189

Damien EnglishTD, Aire Scileanna, Taighde agus Nuálaíocht agus Zoltan Kazatsay Leas-Stiúrthóir Ginearálta Fostaíochta, Gnóthaí agus Cuimsiú Sóisialta sa Choimisiún Eorpach ag seoladh an Chláir um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim 2014-2020.

Réimsí Tosaíochta

De réir na riachtanais thosaíochta mar atá leagtha amach i Rialachán an CSE, tá na príomhréimsí a roghnaíodh don infheistíocht in Éirinn bainteach leis an ngníomhú dóibh siúd atá dífhostaithe, cuimsiú sa mhargadh sóisialta agus fostaíochta, oideachas agus fostaíocht óige.

Tá cúig Réimse Tosaíochta ag PEIL, lena n-áirítear Cúnamh Teicniúil, a mhaoiníonn oibriúcháin, riarachán agus cumarsáid an chláir. Is iad na Réimsí Tosaíochta ná:

  • Tosaíocht 1: Fostaíocht inbhuanaithe agus ardcháilíochta a chothú le bearta uasoiliúna ábhartha agus le soghluaiseacht oibre a thacú
  • Tosaíocht 2: Cuimsiú Sóisialta a chothú agus leithcheal sa mhargadh fostaíochta a chomhrac
  • Tosaíocht 3: Infheistiú in Oideachas, Oiliúint agus Foghlaim ar Feadh an tSaoil ar mhaithe leis an bhfórsa oibre a uasoiliúint agus a athoiliúint
  • Tosaíocht 4: An Tionscnamh Fostaíochta don Óige
  • Tosaíocht 5: Cúnamh Teicniúil

Chun breathnú ar na gníomhaíochtaí a bhfuil tacaíocht acu ó PEIL cliceáil anseo.

 

An Tionscnamh Fostaíochta don Óige

photo-eligibilityBunaíodh an Tionscnamh Fostaíochta don Óige (TFÓ) chun na hardleibhéil dífhostaíochta óige a chomhrac agus chun an Ráthaíocht Óige a chur i bhfeidhm trí dheiseanna fostaíochta, oideachais agus oiliúna a sholáthar do dhaoine óga idir 15-24 bliana d’aois.

Cuireadh maoiniú ar fáil do Bhaillstáit an AE ina raibh dífhostaíocht óige níos airde ná 25% in 2012. In Éirinn, bhí na figiúirí dífhostaíochta dóibh siúd faoi bhun 25 bliana d’aois ag uasmhéid 31.9% in 2012, an tairseach do mhaoiniú TFÓ.

Tá an TFÓ á sholáthar in Éirinn le tacaíocht CSE. Is é spriocghrúpa na Fostaíochhta Óige ná daoine óga faoi bhun 25 bliana d’aois nach bhfuil i bhfostaíocht, oideachas, ná oiliúint. Chun maoiniú CSE agus TFÓ a dhíriú go díreach, bunaíodh Tosaíocht breise (Tosaíocht 4) i bPEIL 2014-2020. Tacóidh CSE leo siúd atá faoi bhun 25 bliana d’aois sna gníomhaíochtaí TFÓ seo a leanas: Scéim Liúntais um Fhilleadh ar Obair Fhiontraíochta (SLFOF), JobPlus, Ógtheagmháil, Scéim Tacaíochta d’Fhostaíocht na bhFórsaí Cosanta, Ionaid Oiliúna Pobail, Momentum agus an Scéim Tacaíochta d’Fhostaíocht Óige.