Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

Tionscnamh Infheistíochta um an bhFreagairt ar an gCoróinvíreas

Tionscnamh Infheistíochta um an bhFreagairt ar an gCoróinvíreas

Thug an Coimisiún Eorpach an Tionscnamh Infheistíochta um an bhFreagairt ar an gCoróinvíreas (TIFC) isteach an 13 Márta 2020 chun €37 billiún a threorú faoi na Cistí Eorpacha um Infheistíocht Struchtúrach (CEIS) chun géarchéim Coronavirus a throid. Vótáil Parlaimint na hEorpa beagnach d’aonghuth i bhfabhar mholtaí an Choimisiúin an 26 Márta agus ghlac an Chomhairle an pacáiste an 30 Márta 2020. Tháinig Rialachán 2020/460 an AE i bhfeidhm an 1 Aibreán 2020.

Tá sé mar aidhm ag TIFC tacú le Ballstáit a bhfreagairt ar ghéarchéim an choróinvíris a mhaoiniú. Comhcheanglaíonn sé úsáid na tacaíochta airgeadais láithreach ón CEIS chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais is práinní, agus an tsolúbthacht is mó agus is féidir in úsáid na gcistí. Is é an cuspóir uileghabhálach an phunann iomlán de roghanna maoinithe a úsáid faoi bhuiséad an AE chun tacú le Ballstáit - leis an tsolúbthacht is mó, an obair riaracháin bhreise is lú, agus chomh tapa agus is féidir. 

 

Is é a chiallaíonn sé seo don CSE:

  • Ní iarrfaidh an Coimisiún aisíocaíocht de réamh-mhaoiniú €7.9bn 2019 ó na Ballstáit. Úsáidfear na suimeanna nach n-íoctar ar ais chun dlús a chur le hinfheistíochtaí a bhaineann leis an ráig COVID-19. I gcás an CSE in Éirinn, níl suim ar bith i gceist.
  • Íocfar €29 billiún eile amach go luath ó leithdháiltí a bheadh dlite níos déanaí i mbliana.
  • Ionstraimí Airgeadais a cheadú tacaíocht i bhfoirm chaipitil oibre a sholáthar do FBManna, más gá, mar bheartas sealadach chun freagra éifeachtach a thabhairt ar an bpaindéim.
  • A chinntiú go mbeidh caiteachas ar oibriúcháin mar fhreagairt ar COVID 19 incháilithe le héifeacht ón 1 Feabhra 2020.
  • Nósanna imeachta a shimpliú don Choimisiún chun leasuithe ábhartha ar an gClár Oibriúcháin a cheadú.
  • Ballstáit a cheadú, le linn na tréimhse cláraithe 2014-20, suas le 8% dá leithdháileadh Tosaíochta agus gan níos mó ná 4% de bhuiséad foriomlán an CO a aistriú chuig Tosaíocht eile de chuid an CO gan cead ón gCoimisiún.

Tá bileog eolais maidir leis an Tionscnamh Infheistíochta um an bhFreagairt ar an gCoróinvíreas ar fáil anseo.

 

Tá tuilleadh eolais ar an TIFC ar fáil ag: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458