Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE

Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE

Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna an t-údarás ainmnithe in Éirinn do ghnóthaí beartais agus oibríochtaí a bhaineann leis an CSE. Déanann Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE na Roinne maoirseacht ar na gnóthaí uile a bhaineann leis CSE in Éirinn agus déanann sé ionadaíocht do sheasamh na hÉireann ag an leibhéal Eorpach i dtaca le CSE. Le bheith cruinn faoi, tá freagracht air as cláir a fhorbairt, as faireachán agus cur chun feidhme a dhéanamh ar chláir ar bhonn leanúnach agus as bainistíocht fhónta éifeachtúil airgeadais a dhéanamh ar gach ceann de ghníomhaíochtaí CSE in Éirinn.

Dírítear an obair sin ar thacú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta, ar doiciméad é ina leagtar amach an tslí ina mbaintear úsáid as Cistí Struchtúrtha agus Infheistíochta na hEorpa in Éirinn. Tugtar breac-chuntas freisin sa Chomhaontú Comhpháirtíochta ar riachtanais forbartha na hÉireann agus sainítear tosaíochtaí náisiúnta ann chun tacú lena Clár Athchóirithe Náisiúnta (CNA) agus le baint amach na spriocanna náisiúnta le haghaidh Straitéis Eoraip 2020 a sholáthar ar mhaithe le fás atá cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach.

 

Tá Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE roinnte in dhá fho-aonad leithleach:

 • Údarás Bainistíochta CSE
 • Údarás Deimhniúcháin CSE

Ról an Údaráis Bhainistíochta

Tá an tÚdarás Bainistíochta freagrach as bainistíocht éifeachtach agus feidhmiú PEIL 2014-2020.

Seo a leanas feidhmeanna an Údaráis Bhainistíochta maidir le bainistíocht agus faireachán a dhéanamh ar an PEIL 2014-2020, mar a shainítear in Airteagal 125 de Forálacha Coiteanna (AE) Uimh. 1303/2013:

 • Bainistíocht airgeadais chuí CSE a chinntiú sa chlár;
 • Tuairiscí Deimhniúcháin Chaiteachais CSE a dheimhniú agus/nó a bhailíochtú agus iad a chur faoi bhráid Údarás Deimhniúcháin CSE lena n-íoc. Ní mór gach éileamh a bheith seolta chuig an Údarás Bainistíochta agus séalaithe sula gcuirfear ar aghaidh iad chuig an Údarás Deimhniúcháin;
 • É féin a shásamh go bhfuil na seiceálacha riachtanacha fíorúcháin á ndéanamh. Tá freagracht ar an Údarás Bainistíochta as a chinntiú go n-imscrúdaítear go hiomlán aon cheisteanna a ardaítear agus éilimh á seiceáil nó iniúchtaí á ndéanamh agus go dtugtar freagra cuí orthu/go dtugtar aghaidh chuí orthu;
 • An rúnaíocht a chur ar fáil do Choiste Faireacháin Chláir an Chláir Oibríochtúil agus cabhrú leis an gCoiste Faireacháin a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh;
 • Tuarascálacha bliantúla cur chun feidhme agus tuarascálacha cur chun feidhme deiridh ar ghníomhaíocht an Chláir a dhréachtú agus a chur faoi bhráid an Choiste Faireacháin agus an Choimisiúin Eorpaigh;
 • Sonraí faoi gach ceann de bhearta CSE a chóimheas le haghaidh faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar an gClár Oibríochtúil, lena n-áirítear sonraí faoi rannpháirtithe aonair i mbearta, nuair is infheidhme.

Is é Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE, an tÚdarás Bainistíochta do PEIL 2014-2020, an comhlacht ábhartha chun gearáin faoi CSE a fhiosrú. Tá fáil ar an Nós Imeachta um Ghearáin PEIL CSE anseo. Tá Foirm Ghearáin PEIL CSE ar fáil anseo.

Ról an Údaráis Deimhniúcháin

Tá freagracht ar Údarás Deimhniúcháin CSE as bainistíocht fhónta éifeachtúil airgeadais a dhéanamh ar PEIL 2014-2020.

De réir Airteagal 126 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna (AE) Uimh. 1303/2013, tá freagracht ar an Údarás Deimhniúcháin as na nithe seo:

 • Iarratais íocaíochtaí a dhréachtadh agus a chur isteach chuig an gCoimisiún Eorpach agus a dheimhniú go dtagann siad ó chórais cuntasaíochta iontofa agus go bhfuil siad bunaithe ar dhoiciméid tacaíochta infhíoraithe agus iad faoi réir deimhniúcháin an Údaráis Bhainistíochta; 
 • Na cuntais a dtagraítear dóibh i bpointe (a) d’Asirteagal 59(5) de Rialachán Airgeadais 966/2012 a dhréachtadh; 
 • Iomláine agus cruinneas na gcuntas a dheimhniú agus a chinntiú go bhfuil an caiteachas atá curtha isteach sna cuntais i gcomhlíontacht leis an reachtaíocht ábhartha agus go mbaineann sé le hoibriúcháin a roghnaíodh do mhaoiniú i gcomhréir le critéir ábhartha an Chláir Oibriúcháin; 
 • Torthaí na n-iniúchóireachtaí go léir a rinne an t-údarás iniúchóireachta, nó a rinneadh thar ceann an údaráis, a chur san áireamh nuair a bhíonn iarratais ar íocaíocht á ndréachtadh agus á gcur isteach; 
 • Córas ríomhairithe a dheimhniú agus a chothabháil ina ndéantar taifid na gcuntas do gach oibriúchán a chlárú agus a stóráil mar thaca leis na hiarratais íocaíocht. 

Tá an tÚdarás Deimhniúcháin neamhspleách go feidhmiúil ón Údarás Bainistíochta


Tá tuilleadh eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le:

Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE

An Roinn Oideachais agus Scileanna

Bloc 2, Urlár 2

Sráid Mhaoilbhríde

Baile Átha Cliath 1

D01 RC96

Fón: 01 889 2003

Ríomhphost: peil@education.gov.ie

Twitter: @ESF_Ireland