Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

An Próiseas Iniúchóireachta

An Próiseas Iniúchóireachta

Is é cuspóir an iniúchta ná a dheimhniú:

 • Go bhfuil rian iniúchta cuí ann chun tacú leis an éileamh;
 • Gur taibhíodh agus gur íocadh na costais go cuí;
 • Go bhfuil taifid an chaiteachais i gcomhréir leis na tuairisceáin a cuireadh isteach chuig an gcomhlacht cistiúcháin ábhartha, chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna agus chuig Coimisiún an AE;
 • Go bhfuil an ghníomhaíocht incháilithe do chúnamh CSE;
 • Gur tharla an ghníomhaíocht;
 • Go bhfuil an t-éileamh i gcomhlíontacht le Rialacháin ábhartha an AE agus le himlitreacha ROS, Údarás Deimhniúcháin CSE;
 • Go bhfuil an tionscnamh lán-chomhlíontacht maidir le soláthar poiblí, fograíocht srl;
 • Nach bhfuil aon mhaoiniú AE eile, ná maoiniú dúbailte, á fháil ag an ngníomhaíocht AE;
 • Go bhfuil nósanna imeachta leormhaith i bhfeidhm.

 

Fógra an Iniúchóireachta agus an tEolas Tosaigh Riachtanach

Mar ghnáthnós fógraítear an tionscnamh roimh do chuairt iniúchta tarlú.

Ar an nguthán

Cuireann ball den Údarás Iniúchóireachta glaoch gutháin ar an tionsnamh le cur in iúl dóibh thart ar choicís roimh ré faoin gcuairt.  D’fhéadfadh éagsúlacht a bheith i gceist leis an tréimhse fhógra ag brath ar na cúinsí aonair agus d’fhéadfadh roinnt cuairteanna tarlú gan aon réamhfhógra.

Ar ríomhphost

Tar éis don réamhfhógra ar an nguthán tarlú, deimhneoidh ball d’údarás Deimhniúcháin CSE dáta an iniúchta ina dhiaidh sin agus cuirfear sonraí teagmhála an oifigigh a bheidh ag déanamh na cuairte ar fáil ar ríomhphost. Beidh sonraí sa ríomhphost freisin ar an eolas a chaithfear a ullmhú sula dtarlaíonn an chuairt.

An tEolas Tosaigh Riachtanach

Nuair a tharlaíonn an chéad teagmháil leis an tionscnamh, déanfaidh Údarás Deimhniúcháin CSE miondealú beartaíochta a éileamh a bhíonn de réir mhéid an ollchaiteachais atá á éileamh.  Ba chóir do seo a bheith i bhformáid scarbhileoige.

Ba chóir liosta na mbeartaíochtaí aonair a bheith ar an scarbhileog, an t-iomlán comhionann leis an ollmhéid atá á éileamh. Ba chóir scarbhileog ar leith a chur isteach do gach bliain ina bhfuil an t-éileamh á dhéanamh. Má rinneadh Ioncam/Admhálacha a bhaint ón éileamh, beidh gá leis na mionsonraí sin freisin.

Ina theannta sin, ba chóir iad seo a leanas a sholáthar:

 • Cóipeanna d’aon éileamh a cuireadh chuig an gcomhlacht maoinithe ábhartha;
 • Na doiciméid/oibríochtaí a úsáideadh chun na héilimh a ullmhú.

Ullmhúchán don Iniúchóireacht

Bí cinnte go mbíonn na pearsanra ábhartha agus oifig chuí ar fáil do thréimhse an iniúchta.

Ba chóir, de réir mar a oireann, an t-eolas seo a leanas a bhaineann leis an tionscnamh a bheith ar fáil don iniúchadh:

 • Litreacha ar leithdháileadh maoinithe nó ar leithdháileadh deontais ón Roinn Oideachais agus Scileanna don eagraíocht a fuair cistiú CSE;
 • Bearta, foirmeacha iarratais, buiséid, conarthaí agus aon doiciméid /oibríochtaí a bhaineann leis an gcaiteachas atá á éileamh don tionscnamh;
 • Iarratais ar dheontais, litreacha faofa, comhaontuithe deontais nó comhaontuithe leibhéal seirbhíse a bhaineann leis an gcaiteachas a éilíodh don tionscnamh;
 • Iarratais ar mhaoiniú, litreacha faofa, comhaontuithe maoinithe nó comhaontuithe ag leibhéal seirbhíse don chaiteachas a éilíodh don tionscnamh;
 • Sonraí na gníomhaíochta a bhí i gceist leis an tionscnamh;
 • Sonraí na n-oiliúnóirí/foirne tacaíochta atá bainteach leis an tionscnamh;
 • Ráitis Bhainc;
 • Taifid phárolla agus taifid ábhartha ÍMAT/ÁSPC/MSU na gCoimisinéirí Ioncaim mar aon le hadmhálacha srl;
 • Fianaise ar an méid ama a caitheadh ar an tionscnamh – m.sh. bileoga ama;
 • Sonraisc agus doiciméid thacaíochta eile a éilíodh toisc iad a bheith incháilithe;
 • Fianaise ar chomhlíontacht maidir le soláthar poiblí (iarratas ar thairiscintí, meastóireacht, bronnadh, fógra);
 • Cuntais bhliantúla iniúchta don eagraíocht/tionscnamh;
 • Doiciméid thacaíochta don mhaoiniú comhionann;
 • Aon doiciméad eile a bhaineann leis an ngníomhaíocht ar tugadh maoiniú di.

D’fhéadfadh nach mbeadh gach doiciméad thuasluaite ábhartha, é sin ag brath ar nádúr an chaiteachais mar atá in éileamh an tionscnaimh.

Cuairt ar an láthair

Nuair a thagann sé/sí/siad míneoidh oifigeach/oifigigh na cuairte ó Údarás Iniúchóireachta CSE an próiseas iniúchta agus déanfar an t-eolas agus na doiciméid a chuirtear ar fáil a athbhreithniú.  Tosóidh an t-iniúchadh ansin. Beidh Údarás Iniúchóireachta CSE i dteagmháil go rialta le bainistíochta an tionscnaimh le linn an iniúchta.

Má tharla oiliúint nó gníomhaíocht tionscnaimh eile ar láthair eile, d’fhéadfadh go dtabharfadh Údarás Iniúchóireachta CSE cuairt ar an láthair sin freisin.

Clabhsúr na hIniúchóireachta

Beidh cruinniú ag an oifigeach/na hoifigigh chuairte ón Údarás Iniúchóireachta CSE le Bainisteoir an Tionscnaimh agus déanfar aon torthaí nó aon cheisteanna a tháinig chun cinn le linn na cuairte iniúchta a phlé. Cuirfear litir Iniúchta chuig an Eagraíocht chun na torthaí a sholáthar go foirmiúil agus chun eolas breise ar bharrchleachtas a sholáthar. Iarrfar ar Bhainistíocht an Tionscnaimh freagra a sholáthar i scríbhinn ar na torthaí nó ar na ceisteanna a aithníodh sa litir Iniúchta laistigh de thréimhse ama áirithe. D’fhéadfadh go mbeadh an fhreagairt mar chuid de thuairisc dheiridh ó Údarás Iniúchóireachta CSE. Cuirtear tuairiscí deiridh Údarás Iniúchóireachta CSE ar aghaidh chuig Coimisiún an AE.