Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

Údarás Iniúchóireachta CSE

Údarás Iniúchóireachta CSE

 

Ról an Údaráis Iniúchóireachta

Tá an tAonad Iniúchóireachta Inmheánach agus AE sa Roinn Oideachais agus Scileanna mar Údarás Iniúchóireachta don Chlár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim 2014-2020.

De réir Airteagal 127 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna (AE) Uimh. 1303/2013, tá freagracht ar an Údarás Iniúchóireachta as na nithe seo:

  • straitéis iniúchóireachta a dhréachtú laistigh d’ocht mí ó ghlacadh an Chláir Oibríochtúil, ar straitéis í ina dtugtar breac-chuntas ar an modheolaíochtiniúchóireachta, ar an modh samplála agus ar phleanáil na n-iniúchtaí i dtaca leis an mbliain chuntasaíochta reatha agus leis an dá bhliain chuntasaíochta ina diaidh;
  • a chinntiú go n-iniúchtar caiteachas dearbhaithe bunaithe ar shampla ionadaíoch ach modh samplála staitistiúla a úsáid. Is leor an sampla arna roghnú chun cur ar chumas an Údaráis Iniúchóireachta tuairim bhailí a dhréachtú;
  • tuarascáil bhliantúil ar rialú a dhréachtú don Choimisiún Eorpach ina leagtar amach príomhthorthaí na n-iniúchtaí a rinneadh sa bhliain, lena n-áirítear torthaí maidir le heasnaimh ar bith a aimsíodh sa chóras bainistíochta agus rialaithe agus bearta ceartaitheacha a mholadh agus a mhaoirsiú.

Tá an tÚdarás Iniúchoireachta neamhspleách ó thaobh feidhmeanna de ar an Údarás Bainistíochta agus ar an Údarás Deimhniúcháin. 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh leis an:

Aonad Iniúchóireachta Inmheánaí agus AE

Bloc 1, Urlár 2

Sráid Mhaoilbhríde

Baile Átha Cliath 1

D01 RC96

Ríomhphost: esfaa@education.gov.ie

Fón: 01 8896400