site-logo site-logo site-logo
background image

Plean Feidhme do Ghníomhaíochtaí

Pleananna chun Gníomhaíochtaí a Fheidhmiú

PEIL 2014-2020

Fostaíocht inbhuanaithe agus ardcháilíochta a chothú le bearta uasoiliúna ábhartha agus le soghluaiseacht oibre a thacú

Gníomhaireacht

Uimhir

BOO Oiliúint dóibh siúd atá DífhostaitheSOLAS1.1
SpringboardÚAO1.2
Cúrsa Tiontaithe Scileanna TFCÚAO1.3
Momentum (LMETF)SOLAS1.4 & 4.6
Gluaiseacht san AERGFCF1.5

Cuimsiú Sóisialta a chothú agus leithcheal sa mhargadh fostaíochta a chomhrac

An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP))DRCD2.1
ÓgtheagmháilSOLAS2.2 & 4.5
Tionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána (GYDP)RDCC2.3
Tionscadail Phromhaidh do Dhaoine Óga (YPP)RDCC2.4
An Tionscnamh MíchumaisRGFCF2.6
Lánpháirtiú agus Fostaíocht na nImirceachRDCC2.7
Tus NuaRDCC2.8
Comhionannas InscneRDCC2.9

Infheistiú in Oideachas, Oiliúint agus Foghlaim ar Feadh an tSaoil ar mhaithe leis an bhfórsa oibre a uasoiliúint agus a athoiliúint

Rochtain ar an Tríú LeibhéaÚAO3.1
Tionscnamh um Fhilleadh ar an OideachasSOLAS3.2
Litearthacht d’AosaighSOLAS3.3

An Tionscnamh Fostaíochta don Óige

Scéim Liúntais um Fhilleadh ar Obair Fhiontraíochta (BTWEA) RGFCF4.1
Scéim Dreasachta JobsPlusRGFCF4.2
Ionaid Oiliúna PobailSOLAS4.8
Scéim Tacaíochta d’Fhostaíocht na bhFórsaí CosantaRoinn Cosanta4.9
Scéim Tacaíochta d’Fhostaíocht ÓigeRGFCF4.10

Cúnamh Teicniúil

Cúnamh Teicniúil don COROS5.1