site-logo site-logo site-logo
background image

Conas a oibríonn sé?

Cad is Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) ann?

Tá CSE ar cheann den dá Chiste Struchtúracha a úsáideann an tAontas Eorpach (AE) chun na difríochtaí i gcaighdeáin mhaireachtála idir daoine agus réigiúin an AE a laghdú. Bunaíodh é le Conradh na Róimhe sa bhliain 1956 agus tá sé ar an gCiste Struchtúrach is faide bunú. Is é Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) an Ciste Struchtúrach eile. Díríonn an ciste sin ar chomhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta san Aontas Eorpach a chur chun cinn trí mhíchothromaíochtaí idir réigiúin agus grúpaí sóisialta a laghdú ach infheistíochtaí bonneagair a dhéanamh. Tá infheistíochtaí faoi CFRE in Éirinn don tréimhse 2007-2013 á soláthar trí Chláir Oibríochtúla a mbainistíonn Tionól Réigiúnach an Deiscirt agus Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair iad.

Is é CSE an phríomhionstraim airgeadais le haghaidh deiseanna fostaíochta a fheabhsú do dhaoine ar fud an Aontais. Díríonn CSE airgead ar chabhair a thabhairt do na Ballstáit comhlíonadh a dhéanamh ar a spriocanna comhaontaithe le haghaidh oideachas agus oiliúint a chur ar fáil do dhaoine ar fud na hEorpa trí straitéis Eoraip 2020. Is é an misean atá aige ná cabhrú leis an dífhostaíocht a chosc agus a chomhrac; cur le cumas fhórsa saothair agus chuideachtaí na hEorpa dul i ngleic le dúshláin nua agus a chinntiú nach gcailleann daoine teagmháil leis an margadh saothair.

Conas a oibríonn sé?

Is iad na Ballstáit, i dteannta an Choimisiúin Eorpaigh, a phleanálann Cláir Oibríochtúla CSE. Cuirtear chun feidhme iad ina dhiaidh sin trí raon leathan eagraíochtaí is soláthraithe san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach. Áirítear leo údaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, eagraíochtaí oideachais agus oiliúna, eagraíochtaí deonacha agus na Comhpháirtithe Sóisialta (i.e. ceardchumainn agus comhairlí oibreacha, tionscail agus eagraíochtaí gairmiúla) agus cuideachtaí aonair.

Don tréimhse 2014-2020, is tríd an PEIL a sholáthrófar infheistíochtaí CSE in Éirinn. Laistigh den chlár sin, soláthraíonn CSE cistiú le haghaidh Bearta áirithe um Chuimsiú Sóisialta agus Margadh Saothair Gníomhach a thacaíonn lena chuspóirí foriomlána.

Contact Us

ESF Policy and Operations Unit
Department of Education and Skills
Block 1, Floor 3
Marlborough Street
Dublin 1
D01 RC96 
+353 (0)1 889 2003
peil@education.gov.ie
@ESF_Ireland

Links

Government of Ireland Logo