site-logo site-logo site-logo
background image

Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE

Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE

Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE

Is é ról an Aonaid ná maoirseacht a dhéanamh ar gach cúrsa a bhaineann leis CSE in Éirinn agus ionadaíocht a dhéanamh do sheasamh na hÉireann ag an leibhéal Eorpach i dtaca le CSE. Le bheith cruinn faoi, tá freagracht air as cláir a fhorbairt, as faireachán agus cur chun feidhme a dhéanamh ar chláir ar bhonn leanúnach agus as bainistíocht fhónta éifeachtúil airgeadais a dhéanamh ar gach
ceann de ghníomhaíochtaí CSE in Éirinn.

Dírítear an obair sin ar thacú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta, ar doiciméad é ina leagtar amach conas a úsáidtear Cistí Struchtúracha agus
Infheistíochta na hEorpa in Éirinn. Tugtar breac-chuntas freisin sa Chomhaontú Comhpháirtíochta ar riachtanais forbartha na hÉireann agus sainítear tosaíochtaí náisiúnta ann chun tacú lena Clár Athchóirithe Náisiúnta (NRP) agus le baint amach na spriocanna náisiúnta le haghaidh Straitéis Eoraip 2020 a sholáthar ar mhaithe le fás atá cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach.

Is é an Roinn Oideachais agus Scileanna an tÚdarás Bainistíochta agus Deimhniúcháin ainmnithe do Chiste Sóisialta na hEorpa in Éirinn le haghaidh an Chláir um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim (PEIL) 2014-2020 agus le haghaidh an Chláir Oibríochtúil um Infheistíocht Chaipitil Dhaonna (HCI-OP) 2007-2013.

Tuilleadh Faisnéise

Ról an Údaráis Bhainistíochta

Tá freagracht ar an Údarás Bainistíochta as Cláir Oibríochtúla a bhainistiú agus a chur chun feidhme go héifeachtúil, lena n-áirítear an HCI-OP 2007-2013 agus an PEIL 2014-2020.

Seo a leanas feidhmeanna an Údaráis Bhainistíochta maidir le bainistíocht agus faireachán a dhéanamh ar an PEIL 2014-2020, mar a shainítear in Airteagal 125 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna (AE) Uimh. 1303/2013:

 • Bainistíocht airgeadais chuí CSE a chinntiú sa chlár;
 • Tuairiscí Deimhniúcháin Chaiteachais CSE a dheimhniú agus/nó a bhailíochtú agus iad a chur faoi bhráid Údarás Deimhniúcháin CSE lena n-íoc. Ní mór gach éileamh a bheith seolta chuig an Údarás Bainistíochta agus séalaithe sula gcuirfear ar aghaidh iad chuig an Údarás Deimhniúcháin;
 • É féin a shásamh go bhfuil na seiceálacha riachtanacha fíorúcháin á ndéanamh. Tá freagracht ar an Údarás Bainistíochta as a chinntiú go n-imscrúdaítear go hiomlán aon cheisteanna a ardaítear agus éilimh á seiceáil nó iniúchtaí á ndéanamh agus go dtugtar freagra cuí orthu/go dtugtar aghaidh chuí orthu;
 • An rúnaíocht a chur ar fáil do Choiste Faireacháin Chláir an Chláir Oibríochtúil agus cabhrú leis an gCoiste Faireacháin a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh;
 • Tuarascálacha bliantúla cur chun feidhme agus tuarascálacha cur chun feidhme deiridh ar ghníomhaíocht an Chláir a dhréachtú agus a chur faoi bhráid an Choiste Faireacháin agus an Choimisiúin Eorpaigh;
 • Sonraí faoi gach ceann de bhearta CSE a chóimheas le haghaidh faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar an gClár Oibríochtúil, lena n-áirítear sonraí faoi rannpháirtithe aonair i mbearta, nuair is infheidhme.

Sainítear feidhmeanna Údarás Bainistíochta an Chláir Oibríochtúil um Infheistíocht Chaipitil Dhaonna 2007-2013 in Airteagal 60 de Rialachán (CE) 1083/2006 ón gComhairle.

Ról an Údaráis Deimhniúcháin

Tá freagracht ar Údarás Deimhniúcháin CSE as bainistíocht fhónta éifeachtúil airgeadais a dhéanamh ar gach Clár Oibríochtúil a chinntiú, lena n-áirítear an HCI-OP 2007-2013 agus an PEIL 2014-2020.

De réir Airteagal 126 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna (AE) Uimh. 1303/2013, tá freagracht ar an Údarás Deimhniúcháin as na nithe seo:

Iarratais ar Íocaíocht a Chur Isteach

 • iarratais ar íocaíochtaí a dhréachtú agus a chur isteach chuig an gCoimisiún Eorpach, agus a dheimhniú go dtagann siad as cuntais iontaofa chuntasaíochta, go bhfuil siad bunaithe ar dhoiciméid infhíoraithe tacaíochta agus go ndearna an tÚdarás Bainistíochta iad a fhíorú;


Na Cuntais a Dhréachtú

 • na cuntais dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 59(5) de Rialachán Airgeadais 966/2012 a dhréachtú;
 • iomláine agus cruinneas na gcuntas a dheimhniú agus a dheimhniú go gcloíonn an caiteachas a iontráladh sna cuntais leis an dlí is infheidhme agus gur tabhaíodh é i dtaca le hoibríochtaí a roghnaíodh le haghaidh cistiú de réir na gcritéar is infheidhme maidir leis an gClár Oibríochtúil;
 • na torthaí ar gach iniúchadh a rinne an t-údarás iniúchóireachta nó a rinneadh faoina fhreagracht a chur san áireamh agus iarratais ar íocaíocht á ndréachtú agus á gcur isteach;


A chinntiú go bhfuil Taifid Ríomhairithe ann

 • A chinntiú go bhfuil córas ríomhairithe ann agus go ndéantar cothabháil ar an gcóras ríomhairithe sin, ar córas é ina ndéantar taifid chuntasaíochta gach oibríochta a thaifeadadh agus a stóráil mar thaca le cur isteach na n-iarratas ar íocaíocht agus le dréachtú na gcuntas.


Tá an tÚdarás Deimhniúcháin neamhspleách ó thaobh feidhmeanna de ar an Údarás Bainistíochta agus ar an

Údarás Iniúchóireachta.

Eisíonn an tÚdarás Deimhniúcháin a chiorcláin féin maidir le hincháilitheacht caiteachais agus rialacha an chiste freisin. Cliceáil anseo chun amharc ar na ciorcláin a eisíodh go dtí seo.

Ról an Údaráis Iniúchóireachta (an tAonad um Rialú Airgeadais)

Tá freagracht ar Údarás Iniúchóireachta CSE (an tAonad um Rialú Airgeadais) as a chinntiú go ndéantar iniúchtaí ar fheidhmiú cuí chóras bainistíochta agus rialacha Chláir Oibríochtúla CSE.

De réir Airteagal 127 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna (AE) Uimh. 1303/2013, tá freagracht ar an Údarás Iniúchóireachta as na nithe seo:

 • straitéis iniúchóireachta a dhréachtú laistigh d’ocht mí ó ghlacadh an Chláir Oibríochtúil, ar straitéis í ina dtugtar breac-chuntas ar an modheolaíocht
  iniúchóireachta, ar an modh samplála agus ar phleanáil na n-iniúchtaí I dtaca leis an mbliain chuntasaíochta reatha agus leis an dá bhliain
  chuntasaíochta ina diaidh;
 • a chinntiú go n-iniúchtar caiteachas dearbhaithe bunaithe ar shampla ionadaíoch ach modh samplála staitistiúla a úsáid. Is leor an sampla arna roghnú chun cur ar chumas an Údaráis Iniúchóireachta tuairim bhailí a dhréachtú;
 • tuarascáil bhliantúil ar rialú a dhréachtú don Choimisiún Eorpach ina leagtar amach príomhthorthaí na n-iniúchtaí a rinneadh sa bhliain, lena n-áirítear torthaí maidir le heasnaimh ar bith a aimsíodh sa chóras bainistíochta agus rialaithe agus bearta ceartaitheacha a mholadh agus a mhaoirsiú.


Tá an tÚdarás Iniúchoireachta neamhspleách ó thaobh feidhmeanna de ar an Údarás Bainistíochta agus ar an Údarás Deimhniúcháin.