site-logo site-logo site-logo
background image

Cláir

Cláir

Is éard atá sna Cláir Oibríochtúla ná pleananna oibríochtúla an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Náisiúnta, rud atá ar an gcomhaontú idir Éire agus Coimisiún an Aontais Eorpaigh ina dtugtar breac-chuntas ar thosaíochtaí na hÉireann le haghaidh Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta an AE a chaitheamh faoi Bheartas Comhtháthaithe an AE. Tugtar breac-chuntas sna doiciméid Chláir ar réimsí áirithe a bhfuil sé beartaithe airgead ó Chistí Struchtúracha a infheistiú iontu. Déantar an cistiú sin i gclárthréimhsí seacht mbliana.

PEIL 2014-2020

Is é an Clár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim 2014-2020 ann ná an clár comharba ar an gClár Oibríochtúil um Infheistíocht Chaipitil Dhaonna (HCI-OP) 2007-2013. Cuirtear san áireamh sa Chlár Oibríochtúil, agus comhlánaítear leis, gníomhartha i réimse an chaipitil dhaonna a dhéanfar ag leibhéal an AE agus ag leibhéal náisiúnta agus atá dírithe ar áit níos tarraingtí le hinfheistiú agus le hoibriú ann a dhéanamh den Eoraip, ar eolas agus nuálaíocht le haghaidh fáis a fheabhsú agus ar níos mó post agus ar phoist níos fearr a chruthú.

HCI-OP 2007-2013

Ba é an Clár Oibríochtúil um Infheistíocht Chaipitil Dhaonna (HCI-OP) an t-aon cheann amháin de chláir CSE a bhí ann d’Éirinn don tréimhse idir 2007 agus 2013 agus b’ionann agus €751m san iomlán an cistiú don Chlár don tréimhse. Cómhaoiníodh €375m den tsuim sin ó CSE. Bhíothas ag díriú sa Chlár Oibríochtúil ar ghníomhachtú margadh saothair na ndaoine faoi mhíchumas agus ar chláir oideachais agus chomhionannais. Cé go bhfuil an Chlárthréimhse tagtha as feidhm, is incháilithe fós a bheidh caiteachas i leith gníomhaíochtaí Cláir go dtí deireadh na bliana 2015.