background image

Cad a Bhíonn á Mhaoiniú Againn?

Litearthacht do Dhaoine Fásta

Tá sé mar aidhm ag an Litearthacht do Dhaoine fásta fáil chothrom ar eolas ar feadh an tsaoil a fheabhsú do gach aoisghrúpa i suíomhanna foirmiúla, seachfhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla, agus conairí foghlama solúbtha á chothú trí ghairmthreoir agus bailíochtú ar inniúlachtaí a bhíonn gnóthaithe. Bíonn an infheistíocht dírithe go príomha orthu siúd atá dífhostaithe, go háirithe daoine dífhostaithe go fadtéarmach, grúpaí faoi mhíbhuntáiste, iad siúd atá faoi bhun 35 bliana d’aois agus iad siúd a bhí fostaithe cheana in earnálacha a bhí ag dul in éag ar nós tionscal na tógála, mar aon le daoine fásta ar gá doibh a mbunscileanna litearthacht, teanga agus uimhearthachta a fheabhsú.

Tugann an Litearthacht do Dhaoine Fásta deis dóibh siúd a bhfuil deacrachtaí léitheoireachta agus scríbhneoireachta acu oideachas litearthachta a rochtain. Soláthraítear raon bunchlár oideachais do dhaoine fásta lena n-áirítear, b’fhéidir:

  • Léitheoireacht agus scríbhneoireacht
  • Scileanna cumarsáide
  • Uimhreacha a úsáid agus dul i ngleic le fadhbanna matamaitice sa ghnáthshaol
  • Smaointeoireacht chruthaitheach agus fadhbréiteach
  • Scileanna staidéir